ગુજરાતી એકડા શબ્દોમાં

ગુજરાતી એકડા શબ્દોમાં

અહીં તમને ગુજરાતી એકડા નંબર શબ્દોમાં આપ્યા છે જે તમને તમારા અભ્યાસ માટે મદદ રૂપ થશે. તમે અહીં થી ૧ થી ૧૦૦ ગુજરાતી એકડા ના શબ્દો નો ઉચ્ચારણ સરળ તાથી વાંચી ને સમજી શકો છો.

ગુજરાતી એકડા ૧ થી ૧૦ શબ્દોમાં

1. એક (Ek)
2. બે (Be)
3. ત્રણ (Tran)
4. ચાર (Char)
5. પાંચ (Panch)
6. છ (Chh)
7. સાત (Sat)
8. આઠ (Aath)
9. નવ (Nav)
10. દસ (Das)

ગુજરાતી એકડા ૧૧ થી ૨૦ શબ્દોમાં

11. અગિયાર (Aggyar)
12. બાર (Bar)
13. તેર (Ter)
14. ચૌદ (Choud)
15. પંદર (Pandar)
16. સોળ (Sol)
17. સત્તાર (Sattar)
18. અઠ્ઠાર (Athtar)
19. ઉનીસ (Unis)
20. વીસ (Vees)

ગુજરાતી એકડા ૨૧ થી ૩૦ શબ્દોમા

21. એકવીસ (Ekvis)
22. બાવીસ (Bavis)
23. ત્રેવીસ (Treviis)
24. ચોવીસ (Chovis)
25. પચ્ચીસ (Pachchis)
26. છવીસ (Chhavis)
27. સત્તાવીસ (Sattavis)
28. અઠ્ઠીસ (Athtis)
29. ઉનત્રીસ (Untreis)
30. ત્રીતાલીસ (Tritalis)

ગુજરાતી એકડા ૩૧ થી ૪૦ શબ્દોમા

31. એકતાલીસ (Ektalis)
32. બાતાલીસ (Batalis)
33. તેતાલીસ (Tetalis)
34. ચુંતાલીસ (Chuntalis)
35. પિસતાલીસ (Pisatalis)
36. છતાલીસ (Chhattalis)
37. સુડતાલીસ (Suddatalis)
38. અડતાલીસ (Adatalis)
39. ઉનાસી (Unasi)
40. ચાલીસ (Chalis)

ગુજરાતી એકડા ૪૧ થી ૫૦ શબ્દોમા

41. એકતાલીસ (Ekatlis)
42. બાવીસ (Bavis)
43. ત્રેતાલીસ (Tretalis)
44. ચુંતાલીસ (Chuntalis)
45. પિસતાલીસ (Pisatalis)
46. છેતાલીસ (Chhetalis)
47. સુડતાલીસ (Suddatalis)
48. અડતાલીસ (Adatalis)
49. ઉનપચાસ (Unpachas)
50. પચાસ (Pachas)

ગુજરાતી એકડા ૫૧ થી ૬૦ શબ્દોમા

51. એકાવણ્ણ (Ekavann)
52. બાવણ (Bavan)
53. ત્રેપણ (Trepun)
54. ચોપણ (Chopun)
55. પંચાસ (Panchas)
56. છપ્પણ (Chhappun)
57. સત્તાવણ (Sattavan)
58. અઠ્ઠાવણ (Athatthan)
59. ઉનસાઠ (Unasath)
60. સાઠ (Sath)

ગુજરાતી એકડા ૬૧ થી ૭૦ શબ્દોમા

61. એકસઠ (Eksath)
62. બાસઠ (Basath)
63. ત્રેસઠ (Tresath)
64. ચુંસઠ (Chhunsath)
65. પૈંસઠ (Painsath)
66. છુંસઠ (Chhunsath)
67. સડસઠ (Sadsath)
68. અડસઠ (Adsath)
69. ઉનસત્તર (Unsattar)
70. સત્તર (Sattar)

ગુજરાતી એકડા ૭૧ થી ૮૦ શબ્દોમા

71. એકત્તર (Ekatris)
72. બાવત્તર (Bavtalis)
73. ત્રેત્તર (Tretalis)
74. ચુંતેત્તર (Chhettalis)
75. પિસ્તેત્તર (Pistalis)
76. છુંતેત્તર (Chhettalis)
77. સત્તેત્તર (Sattalis)
78. અડુત્તેત્તર (Adtalis)
79. ઉનઆસી (Unnavasi)
80. આસી (Asi)

ગુજરાતી એકડા ૮૧ થી ૯૦ શબ્દોમા

81. એક્યાસી (Eksasi)
82. બ્યાસી (Byasi)
83. ત્યાસી (Tyasi)
84. ચોરાસી (Chorasi)
85. પંચાસી (Panchasi)
86. છ્યાસી (Chhaysi)
87. સત્યાસી (Sattayasi)
88. અઠ્યાસી (Athayasi)
89. નેવ્યાસી (Navyasi)
90. નોવ્યઁ (Novyam)

ગુજરાતી એકડા ૯૧ થી ૧૦૦ શબ્દોમા

91. એકાન્વ્યઁ (Ekanavam)
92. બાન્વ્યઁ (Baanavam)
93. ત્રેપન્વ્યઁ (Trepnavam)
94. ચોરાન્વ્યઁ (Choranavam)
95. પંચાન્વ્યઁ (Panchanavam)
96. છન્વ્યઁ (Chhanavam)
97. સત્યાન્વ્યઁ (Sattyanavam)
98. અઠ્યાન્વ્યઁ (Athyanavam)
99. નેવ્યઁ (Navyam)
100. સો (So)

 

Leave a Comment