પીડીએફ (PDF) શુ છે? તેનો ફુલફોર્મ શુ છે? સંપૂર્ણ માહિતી

જો તમે ઇન્ટરનેટ થી ક્યારે કોઈ ઇ-બુક કે બેન્ક સ્ટેટમેન્ટ ડોવનલોડ કરી હશે તો તમે એક વાત જોઈ હશે કે એ ફાઇલ પીફીએફ ના સ્વરૂપે ડોવનલોડ થતી હશે. તો તમારા મનમાં એક પ્રશ્ન થયો હશે કે આ બધી ફાઇલ pdf ના સ્વરૂપે શા માટે ડોવનલોઅડ થાય છે? એ પીડીએફ શુ છે? Pdf કોને બનાવ્યો? શા …

પીડીએફ (PDF) શુ છે? તેનો ફુલફોર્મ શુ છે? સંપૂર્ણ માહિતી Read More »