1 થી 100 એકડા શબ્દોમાં અને આંકડામાં | Gujarati Numbers 1 To 100 In Words

1 થી 100 સુધી ના એકડા વિડિઓ દ્ધારા સરળ તા થી સમજો.  
ગુજરાતી માં આંકડા Gujarati Numbers ગુજરાતી માં શબ્દ Gujarati Words
શૂન્ય
એક
બે
ત્રણ
ચાર
પાંચ
સાત
આઠ
નવ
૧૦ દસ
૧૧ અગિયાર
૧૨ બાર
૧૩ તેર
૧૪ ચૌદ
૧૫ પંદર
૧૬ સોળ
૧૭ સત્તર
૧૮ અઢાર
૧૯ ઓગણિસ
૨૦ વિસ
૨૧ એકવીસ
૨૨ બાવીસ
૨૩ ત્રેવીસ
૨૪ ચોવીસ
૨૫ પચીસ
૨૬ છવીસ
૨૭ સત્તાવીસ
૨૮ અઠ્ઠાવીસ
૨૯ ઓગણત્રીસ
૩૦ ત્રીસ
૩૧ એકત્રીસ
૩૨ બત્રીસ
૩૩ તેત્રીસ
૩૪ ચોત્રીસ
૩૫ પાંત્રીસ
૩૬ છત્રીસ
૩૭ સડત્રીસ
૩૮ અડત્રીસ
૩૯ ઓગણચાલીસ
૪૦ ચાલીસ
૪૧ એકતાલીસ
૪૨ બેતાલીસ
૪૩ ત્રેતાલીસ
૪૪ ચુંમાલીસ
૪૫ પિસ્તાલીસ
૪૬ છેતાલીસ
૪૭ સુડતાલીસ
૪૮ અડતાલીસ
૪૯ ઓગણપચાસ
૫૦ પચાસ
૫૧ એકાવન
૫૨ બાવન
૫૩ ત્રેપન
૫૪ ચોપન
૫૫ પંચાવન
૫૬ છપ્પન
૫૭ સત્તાવન
૫૮ અઠ્ઠાવન
૫૯ ઓગણસાઠ
૬૦ સાઈઠ
૬૧ એકસઠ
૬૨ બાસઠ
૬૩ ત્રેસઠ
૬૪ ચોસઠ
૬૫ પાંસઠ
૬૬ છાસઠ
૬૭ સડસઠ
૬૮ અડસઠ
૬૯ અગણોસિત્તેર
૭૦ સિત્તેર
૭૧ એકોતેર
૭૨ બોતેર
૭૩ તોતેર
૭૪ ચુમોતેર
૭૫ પંચોતેર
૭૬ છોતેર
૭૭ સિત્યોતેર
૭૮ ઇઠ્યોતેર
૭૯ ઓગણાએંસી
૮૦ એંસી
૮૧ એક્યાસી
૮૨ બ્યાસી
૮૩ ત્યાસી
૮૪ ચોર્યાસી
૮૫ પંચાસી
૮૬ છ્યાસી
૮૭ સિત્યાસી
૮૮ ઈઠ્યાસી
૮૯ નેવ્યાસી
૯૦ નેવું
૯૧ એકાણું
૯૨ બાણું
૯૩ ત્રાણું
૯૪ ચોરાણું
૯૫ પંચાણું
૯૬ છન્નું
૯૭ સત્તાણું
૯૮ અઠ્ઠાણું
૯૯ નવ્વાણું
૧૦૦ સો

ગુજરાતી એકડા pdf | 1 to 100 in gujarati words pdf

મિત્રો તમે જો તમને ગુજરાતી એકડા ની pdf ડોનલોઅડ કરવા માંગતા હોવ તો તમે નીચે આપેલ ડોનલોઅડ બટન પર ક્લિક કરી 1 to 100 in gujarati words pdf ને ડોવનલોઅડ કરી શકો છો.

1 થી 100 એકડા શબ્દોમાં અને આંકડામાં PDF DOWNLOAD

 

1 to 100 in gujarati words | 1 થી 100 એકડા શબ્દોમાં

આ પોસ્ટ માં તમને 1 થી 100 એકડા શબ્દોમાં (words) માં અને આંકડામાં માં લખેલા આપ્યા છે જે તમે ઉપર જોઈ શકો છો. ગુજરાતી એકડા આ પોસ્ટ માં ૧ થી ૧૦ એકડા ૧૧ થી ૨૦, ૨૧ થી ૩૦, ૩૧ થી ૪૦, ૪૧ થી ૫૦, ૫૧ થી ૬૦, ૬૧ થી ૭૦, ૭૧ થી ૮૦, ૮૧ થી ૯૦, ૯૧ થી 100 સુધી ગુજરાતી એકડા લખેલા અને ગુજરાતી એકડા pdf પણ આપી છે.

gujarati 1 to 100 in words and numbers photos

તમે નીચે ૧ થી ૧૦૦ સુધી ના ગુજરાતી એકડા નો ફોટો જોઈ શકો છો અને પાકા કરી શકો છો.
gujarati numbers 1 to 100 in words, spelling in gujarati, 1 to 100 in gujarati words pdf,1 to 100 in gujarati in words, gujarati number names 1 to 100, gujarati ekda gujarati, 1 to 100 spelling image gujarati, ગુજરાતી એકડા શબ્દોમાં
gujarati numbers 1 to 100 in words, spelling in gujarati, 1 to 100 in gujarati words pdf,1 to 100 in gujarati in words, gujarati number names 1 to 100, gujarati ekda gujarati, 1 to 100 spelling image gujarati, ગુજરાતી એકડા શબ્દોમાં
gujarati numbers 1 to 100 in words, spelling in gujarati, 1 to 100 in gujarati words pdf,1 to 100 in gujarati in words, gujarati number names 1 to 100, gujarati ekda gujarati, 1 to 100 spelling image gujarati, ગુજરાતી એકડા શબ્દોમાં   • YouTube વિશે સંપૂર્ણ માહિતી | યૂટ્યૂબ શુ છે? • PayTM શુ છે? પેટીએમ વોલેટ શું છે? સંપૂર્ણ માહિતી    Gujarati Numbers 1 To 100 In Words: આ પોસ્ટ માં તમને 1 થી 100 એકડા શબ્દોમાં અને આંકડામાં મળશે જે ગુજરાતી એકડા pdf ને તમે ફ્રી માં ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

1 થી 100 એકડા શબ્દોમાં અને આંકડામાં | Gujarati Numbers 1 To 100 In Words

1 થી 100 સુધી ના એકડા વિડિઓ દ્ધારા સરળ તા થી સમજો.  
ગુજરાતી માં આંકડા Gujarati Numbers ગુજરાતી માં શબ્દ Gujarati Words
શૂન્ય
એક
બે
ત્રણ
ચાર
પાંચ
સાત
આઠ
નવ
૧૦ દસ
૧૧ અગિયાર
૧૨ બાર
૧૩ તેર
૧૪ ચૌદ
૧૫ પંદર
૧૬ સોળ
૧૭ સત્તર
૧૮ અઢાર
૧૯ ઓગણિસ
૨૦ વિસ
૨૧ એકવીસ
૨૨ બાવીસ
૨૩ ત્રેવીસ
૨૪ ચોવીસ
૨૫ પચીસ
૨૬ છવીસ
૨૭ સત્તાવીસ
૨૮ અઠ્ઠાવીસ
૨૯ ઓગણત્રીસ
૩૦ ત્રીસ
૩૧ એકત્રીસ
૩૨ બત્રીસ
૩૩ તેત્રીસ
૩૪ ચોત્રીસ
૩૫ પાંત્રીસ
૩૬ છત્રીસ
૩૭ સડત્રીસ
૩૮ અડત્રીસ
૩૯ ઓગણચાલીસ
૪૦ ચાલીસ
૪૧ એકતાલીસ
૪૨ બેતાલીસ
૪૩ ત્રેતાલીસ
૪૪ ચુંમાલીસ
૪૫ પિસ્તાલીસ
૪૬ છેતાલીસ
૪૭ સુડતાલીસ
૪૮ અડતાલીસ
૪૯ ઓગણપચાસ
૫૦ પચાસ
૫૧ એકાવન
૫૨ બાવન
૫૩ ત્રેપન
૫૪ ચોપન
૫૫ પંચાવન
૫૬ છપ્પન
૫૭ સત્તાવન
૫૮ અઠ્ઠાવન
૫૯ ઓગણસાઠ
૬૦ સાઈઠ
૬૧ એકસઠ
૬૨ બાસઠ
૬૩ ત્રેસઠ
૬૪ ચોસઠ
૬૫ પાંસઠ
૬૬ છાસઠ
૬૭ સડસઠ
૬૮ અડસઠ
૬૯ અગણોસિત્તેર
૭૦ સિત્તેર
૭૧ એકોતેર
૭૨ બોતેર
૭૩ તોતેર
૭૪ ચુમોતેર
૭૫ પંચોતેર
૭૬ છોતેર
૭૭ સિત્યોતેર
૭૮ ઇઠ્યોતેર
૭૯ ઓગણાએંસી
૮૦ એંસી
૮૧ એક્યાસી
૮૨ બ્યાસી
૮૩ ત્યાસી
૮૪ ચોર્યાસી
૮૫ પંચાસી
૮૬ છ્યાસી
૮૭ સિત્યાસી
૮૮ ઈઠ્યાસી
૮૯ નેવ્યાસી
૯૦ નેવું
૯૧ એકાણું
૯૨ બાણું
૯૩ ત્રાણું
૯૪ ચોરાણું
૯૫ પંચાણું
૯૬ છન્નું
૯૭ સત્તાણું
૯૮ અઠ્ઠાણું
૯૯ નવ્વાણું
૧૦૦ સો

ગુજરાતી એકડા pdf | 1 to 100 in gujarati words pdf

મિત્રો તમે જો તમને ગુજરાતી એકડા ની pdf ડોનલોઅડ કરવા માંગતા હોવ તો તમે નીચે આપેલ ડોનલોઅડ બટન પર ક્લિક કરી 1 to 100 in gujarati words pdf ને ડોવનલોઅડ કરી શકો છો.

1 થી 100 એકડા શબ્દોમાં અને આંકડામાં PDF DOWNLOAD

 

1 to 100 in gujarati words | 1 થી 100 એકડા શબ્દોમાં

આ પોસ્ટ માં તમને 1 થી 100 એકડા શબ્દોમાં (words) માં અને આંકડામાં માં લખેલા આપ્યા છે જે તમે ઉપર જોઈ શકો છો. ગુજરાતી એકડા આ પોસ્ટ માં ૧ થી ૧૦ એકડા ૧૧ થી ૨૦, ૨૧ થી ૩૦, ૩૧ થી ૪૦, ૪૧ થી ૫૦, ૫૧ થી ૬૦, ૬૧ થી ૭૦, ૭૧ થી ૮૦, ૮૧ થી ૯૦, ૯૧ થી 100 સુધી ગુજરાતી એકડા લખેલા અને ગુજરાતી એકડા pdf પણ આપી છે.

gujarati 1 to 100 in words and numbers photos

તમે નીચે ૧ થી ૧૦૦ સુધી ના ગુજરાતી એકડા નો ફોટો જોઈ શકો છો અને પાકા કરી શકો છો.
gujarati numbers 1 to 100 in words, spelling in gujarati, 1 to 100 in gujarati words pdf,1 to 100 in gujarati in words, gujarati number names 1 to 100, gujarati ekda gujarati, 1 to 100 spelling image gujarati, ગુજરાતી એકડા શબ્દોમાં
gujarati numbers 1 to 100 in words, spelling in gujarati, 1 to 100 in gujarati words pdf,1 to 100 in gujarati in words, gujarati number names 1 to 100, gujarati ekda gujarati, 1 to 100 spelling image gujarati, ગુજરાતી એકડા શબ્દોમાં
gujarati numbers 1 to 100 in words, spelling in gujarati, 1 to 100 in gujarati words pdf,1 to 100 in gujarati in words, gujarati number names 1 to 100, gujarati ekda gujarati, 1 to 100 spelling image gujarati, ગુજરાતી એકડા શબ્દોમાં   • YouTube વિશે સંપૂર્ણ માહિતી | યૂટ્યૂબ શુ છે? • PayTM શુ છે? પેટીએમ વોલેટ શું છે? સંપૂર્ણ માહિતી