1 થી 100 એકડા શબ્દોમાં અને આંકડામાં | Gujarati Numbers 1 To 100 In Words

1 થી 100 એકડા શબ્દોમાં અને આંકડામાં | Gujarati Numbers 1 To 100 In Words

ગુજરાતી અંકોનો ઈતિહાસ, ઘણી અંક પ્રણાલીઓની જેમ, સમયાંતરે વિકસ્યો છે. ગુજરાતી અંકો એ ગુજરાતી ભાષા અને લિપિમાં સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા આંકડાઓનો સમૂહ છે, જે મુખ્યત્વે ભારતના ગુજરાત રાજ્યમાં અને વિશ્વભરના ગુજરાતી ડાયસ્પોરામાં બોલાય છે. આ અંકોનો ઉપયોગ દેવનાગરી લિપિમાં પણ થાય છે, જે ગુજરાતી લખવા માટે વપરાતી બીજી લિપિ છે.

અહીં ગુજરાતી અંકોનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ છે:

  1. પ્રાચીન મૂળ: ભારતમાં અંકોનો ઉપયોગ હજારો વર્ષ જૂનો છે. પ્રારંભિક ભારતીય સંસ્કૃતિઓ, જેમ કે સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ (લગભગ 3300-1300 બીસીઇ), તેમની પોતાની અંક પ્રણાલીઓ હતી. આ અંકો સામાન્ય રીતે પ્રતીકો અથવા સ્ટ્રોક પર આધારિત હતા.
  2. સંસ્કૃતનો પ્રભાવ: સમય જતાં, સંસ્કૃત ભારતમાં સાહિત્ય અને વિદ્વતાની અગ્રણી ભાષા બની, સંસ્કૃતની અંક પદ્ધતિ, જે બ્રાહ્મી લિપિ પર આધારિત છે, તેને મહત્ત્વ પ્રાપ્ત થયું. આ અંકો આપણે આજે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ તે આધુનિક હિંદુ-અરબી અંકો જેવા જ હતા.
  3. પ્રાદેશિક ભિન્નતા: ભારતના વિવિધ પ્રદેશોએ તેમની પોતાની લિપિ અને અંક પ્રણાલી વિકસાવી છે. ગુજરાતી ભાષા બોલતી વસ્તીની જરૂરિયાતોને અનુરૂપ ગુજરાતી લિપિ અને અંક પદ્ધતિનો વિકાસ થયો. ગુજરાતી અંકોમાં અંકો માટેના પોતાના વિશિષ્ટ પ્રતીકો છે, જે દેવનાગરી અંકોથી અલગ છે.
  4. અરબી અંકો સાથે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા: આરબ વેપારીઓ સાથે વેપાર અને ક્રિયાપ્રતિક્રિયાના આગમન સાથે, હિંદુ-અરબી અંક પદ્ધતિ, જે 0 થી 9 અંકો અને દશાંશ સ્થાન મૂલ્ય સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરે છે, ભારતમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી. આ પ્રણાલીએ ધીમે ધીમે સ્વીકૃતિ મેળવી અને પ્રાદેશિક અંક પ્રણાલીઓને બદલવાનું શરૂ કર્યું, જેમાં ગુજરાતી અંકોનો સમાવેશ થાય છે, વ્યવહારુ અને ગાણિતિક હેતુઓ માટે.
  5. આધુનિક ઉપયોગ: આજે પણ ગુજરાતી ભાષામાં સંખ્યાઓ લખવા માટે ગુજરાતી લિપિમાં ગુજરાતી અંકોનો ઉપયોગ થાય છે. તેઓ સામાન્ય રીતે સુશોભન અને સાંસ્કૃતિક હેતુઓ માટે પણ ઉપયોગમાં લેવાય છે. જો કે, ગણિત અને વાણિજ્ય સહિતના મોટાભાગના વ્યવહારુ અને સત્તાવાર હેતુઓ માટે ભારતમાં હિન્દુ-અરબી અંક પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે.

સારાંશમાં, ભારતીય ઉપખંડમાં અંક પ્રણાલીના ઉત્ક્રાંતિમાં મૂળ ગુજરાતી અંકોનો સમૃદ્ધ ઇતિહાસ છે. જ્યારે તેઓ હજુ પણ ગુજરાતી લિપિમાં અને સાંસ્કૃતિક હેતુઓ માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે, ત્યારે આધુનિક સમયમાં વ્યવહારિક અને ગાણિતિક ઉપયોગો માટે હિંદુ-અરબી અંકોએ મોટાભાગે તેમને બદલી નાખ્યા છે.

 

 

Gujarati Numbers 1 To 100 In Words

Here are the Gujarati numbers from 1 to 100 along with their English pronunciation:

1. એક (Ek) – One
2. બે (Be) – Two
3. ત્રણ (Taran) – Three
4. ચોર (Chor) – Four
5. પાંચ (Panch) – Five
6. છ (Chh) – Six
7. સાત (Saath) – Seven
8. આઠ (Aath) – Eight
9. નવ (Nav) – Nine
10. દસ (Dus) – Ten

11. અગિયાર (Agiyar) – Eleven
12. બાર (Bar) – Twelve
13. તેર (Tera) – Thirteen
14. ચૌદ (Chaud) – Fourteen
15. પંદર (Pandar) – Fifteen
16. સોળ (Sol) – Sixteen
17. સત્તાર (Sattar) – Seventeen
18. અઢીયાર (Adhiyar) – Eighteen
19. ઓગણીસ (Oganiis) – Nineteen
20. વીસ (Vees) – Twenty

21. એકવીસ (Ekvees) – Twenty-One
22. બાવીસ (Bavvees) – Twenty-Two
23. ત્રેવીસ (Trevvees) – Twenty-Three
24. ચોવીસ (Chovvees) – Twenty-Four
25. પચ્ચીસ (Pachchees) – Twenty-Five
26. છવીસ (Chhavvees) – Twenty-Six
27. સત્તાવીસ (Sattavvees) – Twenty-Seven
28. અઠ્ઠાવીસ (Atthavvees) – Twenty-Eight
29. એકોત્તર (Ekottar) – Twenty-Nine
30. ત્રીસ (Trees) – Thirty

31. એકત્રીસ (Ekatrees) – Thirty-One
32. બત્રીસ (Batrees) – Thirty-Two
33. તેત્રીસ (Tetrees) – Thirty-Three
34. ચોત્રીસ (Chotrees) – Thirty-Four
35. પાંત્રીસ (Pantrees) – Thirty-Five
36. છત્રીસ (Chatrees) – Thirty-Six
37. સત્ત્રીસ (Sattrees) – Thirty-Seven
38. અડ્ત્રીસ (Adtrees) – Thirty-Eight
39. એકોણચાલીસ (Ekonnchaalees) – Thirty-Nine
40. ચાલીસ (Chaalees) – Forty

41. એકતાલીસ (Ekatalees) – Forty-One
42. બાતાલીસ (Baatalees) – Forty-Two
43. ત્રેતાલીસ (Tretaalees) – Forty-Three
44. ચુંતાલીસ (Chuntaalees) – Forty-Four
45. પિસ્તાલીસ (Pistalees) – Forty-Five
46. છુવાલીસ (Chhavalees) – Forty-Six
47. સેતાલીસ (Setalees) – Forty-Seven
48. અડ્તાલીસ (Adtaalees) – Forty-Eight
49. એકોણપચાસ (Ekonnpanchaas) – Forty-Nine
50. પચાસ (Pachaas) – Fifty

51. એકાવન (Ekaavan) – Fifty-One
52. બાવન (Baavan) – Fifty-Two
53. ત્રેપન (Trepn) – Fifty-Three
54. ચોપન (Chopan) – Fifty-Four
55. પંચાવન (Panchaavan) – Fifty-Five
56. છપ્પન (Chhappan) – Fifty-Six
57. સત્તાવન (Sattavan) – Fifty-Seven
58. આઠવન (Aathavan) – Fifty-Eight
59. એકોણસાઠ (Ekonnasaath) – Fifty-Nine
60. સાત (Saath) – Sixty

61. એકસાઠ (Ekasaath) – Sixty-One
62. બાસસાઠ (Baasaath) – Sixty-Two
63. ત્રેસસાઠ (Tresasath) – Sixty-Three
64. ચોસસાઠ (Chosath) – Sixty-Four
65. પંસસાઠ (Pansath) – Sixty-Five
66. છસસાઠ (Chhassath) – Sixty-Six
67. સત્તાસાઠ (Sattasaath) – Sixty-Seven
68. આઠસાઠ (Aathsath) – Sixty-Eight
69. એકોણઅસર (Ekonnasar) – Sixty-Nine
70. સિત્તે (Sitte) – Seventy

71. એકસિત્તે (Ekasitte) – Seventy-One
72. બાસોત્તે (Baasotte) – Seventy-Two
73. ત્રેસિત્તે (Tresitte) – Seventy-Three
74. ચુસિત્તે (Chusitte) – Seventy-Four
75. પંસોત્તે (Pansotte) – Seventy-Five
76. છુસિત્તે (Chhusitte) – Seventy-Six
77. સિત્તાસી (Sittaasi) – Seventy-Seven
78. આઠસી (Aathtasi) – Seventy-Eight
79. એકોણઆસી (Ekonnaasi) – Seventy-Nine
80. આસી (Aasi) – Eighty

81. એકાસી (Ekaasi) – Eighty-One
82. બાસી (Baasi) – Eighty-Two
83. ત્રાસી (Traasi) – Eighty-Three
84. ચોરાસી (Choraasi) – Eighty-Four
85. પંચાસી (Panchaasi) – Eighty-Five
86. છિયાસી (Chhiyaasi) – Eighty-Six
87. સત્તાસી (Sattaasi) – Eighty-Seven
88. આઠાસી (Aathasi) – Eighty-Eight
89. એકોણનોવ્વાણુ (Ekonnovvaanu) – Eighty-Nine
90. નોવ્વાણુ (Novvaanu) – Ninety

91. એકાણુવ્વાણુ (Ekaanuvvaanu) – Ninety-One
92. બાણુવ્વાણુ (Baanuvvaanu) – Ninety-Two
93. ત્રાણુવ્વાણુ (Traanuvvaanu) – Ninety-Three
94. ચોરણુવ્વાણુ (Choranuvvaanu) – Ninety-Four
95. પંચણુવ્વાણુ (Panchanuvvaanu) – Ninety-Five
96. છિયાણુવ્વાણુ (Chhiyaanuvvaanu) – Ninety-Six
97. સત્તાણુવ્વાણુ (Sattaanuvvaanu) – Ninety-Seven
98. આઠાણુવ્વાણુ (Aathaanuvvaanu) – Ninety-Eight
99. નોવ્વાણું (Novvaanu) – Ninety-Nine
100. સો (So) – One Hundred

 

 

ગુજરાતી માં આંકડા Gujarati Numbers

ગુજરાતી માં શબ્દ Gujarati Words
શૂન્ય
એક
બે
ત્રણ
ચાર
પાંચ
સાત
આઠ
નવ
૧૦ દસ
૧૧ અગિયાર
૧૨ બાર
૧૩ તેર
૧૪ ચૌદ
૧૫ પંદર
૧૬ સોળ
૧૭ સત્તર
૧૮ અઢાર
૧૯ ઓગણિસ
૨૦ વિસ

 

ગુજરાતી માં આંકડા Gujarati Numbers

ગુજરાતી માં શબ્દ Gujarati Words
૨૧ એકવીસ
૨૨ બાવીસ
૨૩ ત્રેવીસ
૨૪ ચોવીસ
૨૫ પચીસ
૨૬ છવીસ
૨૭ સત્તાવીસ
૨૮ અઠ્ઠાવીસ
૨૯ ઓગણત્રીસ
૩૦ ત્રીસ
૩૧ એકત્રીસ
૩૨ બત્રીસ
૩૩ તેત્રીસ
૩૪ ચોત્રીસ
૩૫ પાંત્રીસ
૩૬ છત્રીસ
૩૭ સડત્રીસ
૩૮ અડત્રીસ
૩૯ ઓગણચાલીસ
૪૦ ચાલીસ

 

ગુજરાતી માં આંકડા Gujarati Numbers

ગુજરાતી માં શબ્દ Gujarati Words
૪૧ એકતાલીસ
૪૨ બેતાલીસ
૪૩ ત્રેતાલીસ
૪૪ ચુંમાલીસ
૪૫ પિસ્તાલીસ
૪૬ છેતાલીસ
૪૭ સુડતાલીસ
૪૮ અડતાલીસ
૪૯ ઓગણપચાસ
૫૦ પચાસ
૫૧ એકાવન
૫૨ બાવન
૫૩ ત્રેપન
૫૪ ચોપન
૫૫ પંચાવન
૫૬ છપ્પન
૫૭ સત્તાવન
૫૮ અઠ્ઠાવન
૫૯ ઓગણસાઠ
૬૦ સાઈઠ

ગુજરાતી માં આંકડા Gujarati Numbers

ગુજરાતી માં શબ્દ Gujarati Words
૬૧ એકસઠ
૬૨ બાસઠ
૬૩ ત્રેસઠ
૬૪ ચોસઠ
૬૫ પાંસઠ
૬૬ છાસઠ
૬૭ સડસઠ
૬૮ અડસઠ
૬૯ અગણોસિત્તેર
૭૦ સિત્તેર
૭૧ એકોતેર
૭૨ બોતેર
૭૩ તોતેર
૭૪ ચુમોતેર
૭૫ પંચોતેર
૭૬ છોતેર
૭૭ સિત્યોતેર
૭૮ ઇઠ્યોતેર
૭૯ ઓગણાએંસી
૮૦ એંસી

ગુજરાતી માં આંકડા Gujarati Numbers

ગુજરાતી માં શબ્દ Gujarati Words
૮૧ એક્યાસી
૮૨ બ્યાસી
૮૩ ત્યાસી
૮૪ ચોર્યાસી
૮૫ પંચાસી
૮૬ છ્યાસી
૮૭ સિત્યાસી
૮૮ ઈઠ્યાસી
૮૯ નેવ્યાસી
૯૦ નેવું
૯૧ એકાણું
૯૨ બાણું
૯૩ ત્રાણું
૯૪ ચોરાણું
૯૫ પંચાણું
૯૬ છન્નું
૯૭ સત્તાણું
૯૮ અઠ્ઠાણું
૯૯ નવ્વાણું
૧૦૦ સો

ગુજરાતી એકડા pdf | 1 to 100 in gujarati words pdf

મિત્રો તમે જો તમને ગુજરાતી એકડા ની pdf ડોનલોઅડ કરવા માંગતા હોવ તો તમે નીચે આપેલ ડોનલોઅડ બટન પર ક્લિક કરી 1 to 100 in gujarati words pdf ને ડોવનલોઅડ કરી શકો છો.  

1 થી 100 એકડા શબ્દોમાં અને આંકડામાં PDF DOWNLOAD

 

1 to 100 in gujarati words | 1 થી 100 એકડા શબ્દોમાં

આ પોસ્ટ માં તમને 1 થી 100 એકડા શબ્દોમાં (words) માં અને આંકડામાં માં લખેલા આપ્યા છે જે તમે ઉપર જોઈ શકો છો. ગુજરાતી એકડા આ પોસ્ટ માં ૧ થી ૧૦ એકડા ૧૧ થી ૨૦, ૨૧ થી ૩૦, ૩૧ થી ૪૦, ૪૧ થી ૫૦, ૫૧ થી ૬૦, ૬૧ થી ૭૦, ૭૧ થી ૮૦, ૮૧ થી ૯૦, ૯૧ થી 100 સુધી ગુજરાતી એકડા લખેલા અને ગુજરાતી એકડા pdf પણ આપી છે.    

gujarati 1 to 100 in words and numbers photos

તમે નીચે ૧ થી ૧૦૦ સુધી ના ગુજરાતી એકડા નો ફોટો જોઈ શકો છો અને પાકા કરી શકો છો.

gujarati numbers 1 to 100 in words, spelling in gujarati, 1 to 100 in gujarati words pdf,1 to 100 in gujarati in words, gujarati number names 1 to 100, gujarati ekda gujarati, 1 to 100 spelling image gujarati, ગુજરાતી એકડા શબ્દોમાં
gujarati numbers 1 to 100 in words, spelling in gujarati, 1 to 100 in gujarati words pdf,1 to 100 in gujarati in words, gujarati number names 1 to 100, gujarati ekda gujarati, 1 to 100 spelling image gujarati, ગુજરાતી એકડા શબ્દોમાં

gujarati numbers 1 to 100 in words, spelling in gujarati, 1 to 100 in gujarati words pdf,1 to 100 in gujarati in words, gujarati number names 1 to 100, gujarati ekda gujarati, 1 to 100 spelling image gujarati, ગુજરાતી એકડા શબ્દોમાં   • YouTube વિશે સંપૂર્ણ માહિતી | યૂટ્યૂબ શુ છે? • PayTM શુ છે? પેટીએમ વોલેટ શું છે? સંપૂર્ણ માહિતી