ક્યારે મળશે PM kishan ના ₹2,000 જાણો તારીખ  👉

હાલ જાણવા મળ્યું છે કે pm kishan ના ₹2,૦૦૦  આ ડિસેમ્બર ની 25 તારીખે મળી શકે છે